O projekcie

INFORMACJA NT USŁUGI:

„ŚWIADCZENIE DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DO ZATRUDNIENIA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”

 

Z przyjemnością informujemy, że Konsorcjum WYG International oraz WYG HR Consulting wraz z Partnerem - DARR S.A. przystąpiło do realizacji usługi „Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa dolnośląskiego”.

Usługa adresowana jest do osób bezrobotnych z II i III profilu (łącznie 1300 osób) z terenu 4 powiatów z terenu województwa dolnośląskiego:

- POWIAT GÓROWSKI – 200 osób,

- POWIAT GŁOGOWSKI– 300 osób,

- POWIAT KŁODZKI – 450 osób,

- POWIAT WROCŁAWSKI – 350 osób.

Minimum 20% uczestników będą stanowiły osoby do 25 r.ż.

Usługa będzie realizowana od  05 października 2016r. do 31 maja 2018r., w tym działania aktywizacyjne (bezpośredni kontakt z Uczestnikiem , szkolenia, warsztaty , usługi doradcze) do dnia 15 listopada 2017 r.

 

CELEM PROJEKTU JEST PODJĘCIE I UTRZYMANIE ZATRUDNIENIA LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DRODZE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W RAMACH WSPÓŁPRACY Z DOLNOŚLĄSKIM WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY ORAZ POWIATOWYMI URZĘDAMI PRACY.

 

Udział w usłudze możemy podzielić na 4 etapy:

- ETAP I - rekrutacja uczestników (podczas spotkań organizowanych przez PUP)

- ETAP II - diagnoza sytuacji zawodowej Uczestnika

- ETAP III - realizacja działań aktywizacyjnych

- ETAP IV - wspieranie w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

 

Ad. ETAP I i ETAP II - REKRUTACJA I DIAGNOZA

Planowana sekwencja sesji diagnostycznych dla każdego Uczestnika:

- sesja 1 i 2 - analiza potrzeb i oczekiewań Uczestnika; badanie potencjału zatrudnieniowego,

- sesja 3 - sesja fakultatywna np. konsultacja lekarska,

- sesja 4 - opracowanie Planu aktywizacyjnego dla każdego Uczestnika.

Dzieki informacją uzyskanym w procesie diagnozy, która przedstawi obraz potencjału oraz sytuacji danej osoby, opracowany zostanie Plan aktywizaycjny. Będzie on określał formy, zakres i harmonogram działań aktywizacyjnych wobec Uczestnika oraz cele rozwojowe, jakie mają zostać osiągnięte za pomocą poszczególnych działań.

 

Ad. ETAP III - REALIZACJA DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH

Na podstawie indywidualnej diagnozy każdego z Uczestników zaplanowany zostanie pakiet działań aktywizacyjnych mających na celu podjęcie i utrzymanie zatrudnienia w tym:

  • zmotywowanie Uczestników do aktywnego uczestnictwa w projekcie i do poszukiwania pracy,
  • podniesienie umiejętności zawodowych,
  • podniesienie umiejętności społecznych,
  • ograniczenie problemów emocjonalnych mogących utrudniać podjęcie pracy,
  • wzrost umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy,
  • eliminację/ograniczenie negatywnego wpływu barier środowiskowych w podejmowaniu pracy,
  • wzrost doświadczenia zawodowego,
  • wprowadzenie na nowo osób bezrobotnych w „rytm pracy”,
  • ułatwienie adaptacji danej osoby w nowym miejscu pracy.

W ramach działań aktywizacyjnych przewidujemy następujące wsparcie:

DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE
- Warsztaty z zakresu aktywności zawodowej i rynku pracy (12h),
- Warsztaty motywacyjne (6h),
- Pośrednictwo pracy (2h),
- Jobcoaching (2h).

DZIAŁANIA FAKULTATYWNE np.
- Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania konkretnej pracy,
- Szkolenia adaptacyjne w miejscu,
- Szkolenia "twarde" pod potrzeby konkretnych pracodawców,
- Szkolenia praktyczne w przedsiębiorstwach,
- Szkolenia z zakresu poszukowania pracy,
- Szkolenia wizerunkowe,
- Wsparcie w rozpoczęciu działalności godpodarczej,
- Szkolenia biznesowe.

 

Ad. ETAP IV - WSPARCIE W ZNALEZIENIU I UTRZYMANIU ZATRUDNIENIA

Każdemu Uczestnikowi projektu po przeprowadzeniu działań diagnostycznych i aktywizacyjnych, przedstawione zostaną co najmniej trzy oferty pracy – odpowiadające kwalifikacjom, predyspozycjom i sytuacji Uczestnika.

Każdy Uczestnik po podjęciu pracy będzie dalej utrzymywał stały kontakt ze swoim Opiekunem (min. raz w miesiąciu) w celu informowania o swojej sytuacji i bieżącym statusie na rynku pracy (dalsze pośrednictwo pracy/jobcoaching).

W sytuacji, w której Uczestnik straci zatrudnienie w okresie do 30 maja 2018r. – będzie korzystał z kolejnych form aktywizacji, które zaplanuje wspólnie z Opiekunem.

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE (pdf)

 

Start Praca 2016
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Usługa "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa Dolnośląskiego"
jest realizowany w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Konsorcjum firm: WYG International Sp. z o.o. oraz WYG HR Consulting Sp. z o.o.